Skip to main content
ECCØ. Segell Verd. Certificació mediambiental verd en construcció

Segell "Verde"

Certificació mediambiental "verde" en construcció

L'edificació sostenible és una de les més importants transformacions socials, econòmiques i culturals del nostre temps perquè, a més d'una obligació mediambiental, és una forma de progrés que retorna a l'edificació el seu compromís amb les persones i el mitjà que l'envolta.
El canvi climàtic i l'escassetat de recursos, entre altres factors, han generat una creixent conscienciació, tant en ciutadans, projectistes com a promotors, en relació a aquests problemes mediambientals. En aquesta línia, una part del món de la construcció, s'ha encaminat a anar més enllà de complir amb unes “bones pràctiques” sinó que s’ha proposat aconseguir fites reals, quantificant l'estalvi dels recursos i el confort, seleccionant els materials segons criteris mediambientals i de qualitat real per l'edificació.

Eccø pot certificar el seu habitatge:

Certificació mediambiental "VERDE"

Eccø GBCE. green building council espanya

GBCe: Green Building Council Espanya

Eccø compte en les seves files amb una Avaluadora Acreditada "VERDE", atorgat per Green Building Council España, una associació sense ànim de lucre, orientada a la transformació del mercat immobiliari cap a una edificació més sostenible. D'aquesta manera podrem assessorar-lo per a complir amb els requisits exigits per a obtenir el segell "VERDE" que garanteix que la seva construcció és ecològica i sostenible a més de realitzar el tràmits necessaris per l’obtenció del mateix.
Eccø certificació mediambiental VERDE

Què és el segell "VERDE"?

La certificació ambiental "VERDE" o segell "VERDE", és un document que garanteix que l'edifici avaluat compleix amb determinats estàndards de qualitat. El seu objectiu és la reducció d'impactes, que és la manera final de mesurar la sostenibilitat de l'edificació. Tota edificació suposa un impacte sobre el medi ambient, social i econòmic, i aquests impactes han de reduir-se; l'avaluació VERDE és un sistema de perfeccionament continu que aspira a reduir aquests impactes.
L'eina VERDE de GBCe és un sistema d'avaluació que es fonamenta en els principis de la BioArquitectura i en les directives europees en la matèria, especificant que l'edifici ha de ser construït respectant el medi ambient i ser compatible amb el seu entorn.
Eccø Segell Verde: Aspectes analitzats

Aspectes Analitzats

La certificació ambiental "VERDE" és, a més una eina que serveix com a ajuda al dissenyador o projectista, ja que avalua aspectes tan variats com:
 • Parcel·la i emplaçament
  (orientació, topografia, hores de sol, transport públic)
 • Qualitat ambiental interior
  (aire, llum, soroll, confort)
 • Gestió dels recursos
  (energia, aigua, materials)
 • Qualitat tècnica de l'edifici
  (monitoratge, documentació, manteniment)
 • Aspectes socials i econòmics
  (accés universal, reducció costos construcció)
Eccø Segell Verde: Objectius a assolir

Objectius a assolir

Es presta especial interès al comportament ambiental de l'edificació amb relació amb el cicle de vida i altres aspectes socials i econòmics com:
 • Ús eficient dels recursos hídrics.
  S'estudia el consum d'aigua en aparells sanitaris, les necessitats de reg de jardins, consum d'aigua en zones comuns o elements singulars i l'ús d'aigua no potable.
 • Creació d'espais saludables i confortables.
  Aquesta àrea se centra en el benestar dels usuaris d'edificis avaluant l'eficàcia de la ventilació natural i la il·luminació, tant natural com artificial.
 • Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
  L'objectiu és avaluar i quantificar l'impacte associat a cada material, així com la seva possible reciclatge o reutilització al final de la seva vida útil.
 • Eliminar o minimitzar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.
  L'acumulació de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera eleva la temperatura del planeta modificant l'equilibri climàtic sent el canvi climàtic el principal problema de la humanitat actualment.

Tipus de Certificacions:

Una vegada analitzats i quantificats tots els paràmetres es classifica segons la puntuació final que hagi aconseguit essent:
ECCØ-GBCe: Certificació Acceptable (1 full)

1 full

ECCØ-GBCe: Certificació bona (2 fulles)

2 fulles

ECCØ-GBCe: Certificació molt bona (3 fulles)

3 fulles

ECCØ-GBCe: Certificació excel·lent (4 fulles)

4 fulles

ECCØ-GBCe: Certificació excepcional (5 fulles)

5 fulles

D’una altra banda, existeixen diferents segells segons cada tipologia d'edificació, així doncs, si es tracta de Nova Edificació o d'una Rehabilitació; el VERDE NE residencial, VERDE NE oficines, VERDE NE equipaments, VERDE RH residencial, VERDE RH oficines, VERDE RH equipaments i VERDE DU polígons industrials..

Amb la màxima certificació pots aconseguir:

ECCØ-GBCe: estalvia fins a un 87% en la despesa d'aigua
estalvia fins a un 87% en la despesa d'aigua
ECCØ-GBCe: redueix fins a un 66% el consum d'energia
redueix fins a un 66% el consum d'energia
ECCØ-GBCe: millora de fins a un 87% a la salut de l'usuari
millora de fins a un 87% a la salut de l'usuari
ECCØ-GBCe: redueix fins al 75% en l'emissió de gasos CO2
redueix fins al 75% en l'emissió de gasos CO2

Beneficis econòmics, socials i mediambientals

Beneficis d'un edifici sostenible:

Un edifici amb un certificat ambiental té uns beneficis clars sobre un edifici convencional: Obtenint clars beneficis econòmics en reduir el cost del cicle de vida, socials, en millorar les condicions de confort i salut dels usuaris i ambientals en reduir els riscos generats per la indústria de la construcció.
Eccø Segell Verd: Beneficis econòmics

Beneficis Econòmics

S'ha comprovat que els edificis sostenibles permeten estalviar diners gràcies a un menor consum d'energia i aigua i als seus menors costos operacionals i de manteniment a llarg termini.
Aquestes construccions sostenibles no són sempre més costoses, especialment si des d'un bon començament s'integren al procés el desenvolupament d'estratègies econòmiques, una adequada administració del programa i estratègies ambientals.
D'altra banda, investigacions contrastades, han demostrat que el disseny sostenible d'un edifici que contempli la qualitat ambiental interior millora la productivitat laboral i la salut i benestar ocupacional, el que genera un benefici econòmic a les empreses.
La reducció de la demanda d'energia és l'estratègia que compta amb el major potencial per disminuir els consums amb el menor cost econòmic.
Eccø Segell Verd: Beneficis Socials

Beneficis Socials

Un altre tipus de beneficis estan relacionats amb aspectes més socials, en millorar les condicions de confort i salut dels usuaris.
Els edificis sostenibles busquen aconseguir ambients interiors saludables amb alts nivells de llum natural, adequats nivells i tipus de llum artificial, ús de materials amb un mínim de toxines, adequada ventilació a l'exterior, confort tèrmic, un aire lliure de contaminants i ben oxigenat, un bon aïllament acústic i espais oberts i atractius que augmenten la interacció i el moviment físic.
A més, l'avaluació del confort acústic tracta de protegir els usuaris contra el soroll preocedente de l'exterior i s'enfronta al que es produeix en el propi intreior de l'edifici.
Tots els criteris impliquen una reducció global d'impactes, influint directament en els impactes de salut i confort.
Eccø Segell Verd: Beneficis Mediambientals

Beneficis Mediambientals

S'aconsegueixen notables beneficis mediambientals reduint els riscos generats per la construcció:
-Sent curosos amb els materials emprats i eficients en l'ús de recursos naturals. La construcció consumeix prop del 40% dels recursos naturals i contribueix de manera irreversible a l'esgotament de les matèries primeres.
-Sent eficients energèticament per aturar en la mesura del possible l'esgotament d'energies no renovables i en conseqüència la dependència d'aquestes.
-Fent front al canvi climàtic amb la reducció de gasos d'efecte hivernacle.
-Reduint les emissions de SO2 a causa de la combustió de combustibles fòssils així com d'altres gasos precursors de l'ozó causants de contaminació atmosfèrica com és conegut "smog fotoquímic".
-Reduint o eliminant la generació de residus urbans i perillosos.